Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Taiichiro Yoshida / Futaro Mitsuki / Takato Yamamoto