Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Masaya Chiba / Leiko Ikemura / Masato Kobayashi / Aki Kondo / Naofumi Maruyama / Ritsue Mishima / Yasumara Morimura / Yuji Ono / Yoriko Takabatake / Shigeo Toya / Tomoko Yoneda