Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Machiko Ogawa / Takeo Yamaguchi / Sueharu Fukami / Yukio Nakagawa / Kazuo Yagi / Joel Shapiro / Aki Rusu etc.