Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Kuroda Seitaro / Hasegawa Toshiyuki