Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Ishiyama Tetsuya / Toru Kurokawa / Osamu Kojima / Satoru Hoshino / Shingo Muramoto / Kimoyo Mishima / Heechang Yoon / John Mason / Toru Ishii / Jonathan Hammer