Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Kunihiko Nohara / Yoshikazu Hiramatsu / Mikako Takahashi