Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Kuniaki Yamamura / Gozo Yoshimasu / Iwao Ikeda