Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Okabe Masao / Hata Satoshi / Kazama Tenshing / Takahashi Kiyoshi