Art Fair Tokyo 2019
Participating Artists:

Hiroshi Mori / Tastuhito Horikoshi / Kohei Yamada / Shoichi Tsurukawa / Kojiro