Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Yu-ichi Inoue / Shiro Tsujimura