Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Tomoyuki Shinki / Katsuhiro Terao / Ryoji Nishikawa / Takeshi Sakamoto / Kazuyuki Tsukamoto