Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Leiko Ikemura / Masato Kobayashi / Aki Kondo / LEE Kit / Naofumi Maruyama / Anju Michele / Ritsue Mishima / Yasumasa Morimura / Yuji Ono / Yoriko Takabatake / Tomoko Yoneda