Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Shunsuke Matsumoto / Shiro Kuramata