Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Sueharu Fukami / Machiko Ogawa / Ryuichi Kakurezaki / Ryoji Koie / Yo Akiyama