Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Seiji Aruga / Akira Ishiguro / Yoshihiko Satoh / Haruka / Ryo Matsumoto / Shigeyuki Mizuno / Haruo Mitsuta / Aiko Morimoto