Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Tarou Okamoto / Yutaka Matsuzawa / Osamu Tezuka / Tetsutaro Kamatani / Maki Hosokawa / Shinri Yokoyama / Yuichi Hanada / Konatsu Taniguchi