Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Ryoho Otake / Gizan Kato / Masahiro Kamiyama / Kotobukido / Tokuzo Shono / Shota Suzuki / Chikuunsai Tanabe / Hajime Nakatomi / Shinya Hongo / Fuyuki Maehara / Ryo Matsumoto / Haruo Mitsuta / Takashi Wakamiya / Toko Shinoda / Meiji art