Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Masterpieces of Iwami Netsuke carvers in the 18-19th century: Seiyodo Tomiharu / Seiyodo Bunshojo / Seiyodo Gansui / Tsuramitsu (Kanman) / Mitani Goho / Baiseki