Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Shusaku Arakawa / Mokuma Kikuhata / Takami Sakurai / Yoshishige Saito / Toshimitsu Imai / Mokuma Kikuhata / Kano Mitsuo other / Daisuke Teshima / Meguru Yamaguchi / Ryuma Imai / Francis Limerat