Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Yoshihara Jiro / SHIRAGA Kazuo / MOTONAGA Sadamasa / YOSHIDA Toshio / YOSHIHARA Michio / MAEKAWA Tsuyoshi / MUKAI Shuji / MATSUDA Yutaka / MORIUCHI Keiko / BT