Art Fair Tokyo 2021
Participating Artists:

Masato Kobayashi / Aki Kondo / Lee Kit / Naofumi Maruyama / Ritsue Mishima / Morimura Yasumasa / Yuji Ono / Yoriko Takabatake / Shigeo Toya / Anju Michele