Art Fair Tokyo 2021
Participating Artists:

Ken Mihara / Niyoko Ikuta / Satoru Ozaki / Takafumi Asakura / Naoki Takeyama / Osamu Yokoyama / Kentaro Sato