Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Tomoyuki Shinki / Takeshi Sakamoto / Kazuyuki Tsukamoto / Mitsuo Yumoto