Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Shinya Azuma / Mio Yamato / Tomohiro Takahashi