Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Kazuyuki Tsukamoto / Takeshi Sakamoto / Tomoyuki Shinki / Kentaro Hayashi / Masayuki Uchino / Ayane Kono