Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Akio Niisato / Ginji Kinashi / Shingo Tsukuda