Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Yu Seto / Kisho Kakutani / Mitsuko Taira