Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Taiichiro Yoshida / Mariko Kitajima / LOTTA / Mai Kurotaki / Kishi Omori