Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Katsura Funakoshi / Takanobu Kobayashi / Kumi Machida / Atsuhiko Misawa / Asae Soya