Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Mitsuru Koga / Takeshi Harada / Taichi Yonemura / Akira Terada / Haruna Sato / Masaaki Hikida / Mio Okazaki