Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Hiroto Kitagawa / Shozo Shimamoto / Etsuko Nakatsuji / Akihito Takuma / Ebosi Yuasa