Art Fair Tokyo 2020
Participating Artists:

Yoshio Imamura / Toko Shinoda