Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Toko Shinoda / Masayuki Tsubota / Masahiko Tsubota