Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Masaya Chiba / Yukio Fujimoto / Leiko Ikemura / Masato Kobayashi / Aki Kondo / Lee Kit / Naofumi Maruyama / Ritsue Mishima / Morimura Yasumasa / Yuji Ono/Yoriko Takabatake/Shigeo Toya/Tomoko Yoneda/Anju Michele