Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Naoya EGAWA / Toshiyuki KAJIOKA / Maiko KITAGAWA / Daiya YAMAMOTO / Tamihito Yoshikawa