Art Fair Tokyo 2023
Participating Artists:

Ozawa Tsuyoshi / Iba Yasuko / Shingo Francis / Teruya Yuken / Iha Linda / Maeda Saki / Uehara Sayaka