Art Fair Tokyo 2024
Participating Artists:

Shizuka Mitsui / Yuko Murata / Takeo Hanazawa