Art Fair Tokyo 2022
Participating Artists:

Izumi Akiyama / Chisato Tanaka / Shiori Saito / Sei Shibusawa